Những tồn tại, khó khăn trong phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý

Những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Kết quả điều tra, khảo sát thực trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) năm 2019 của Bộ Tài nguyên & Môi trường cho thấy, mặc dù việc triển khai các giải pháp quản lý CTRSH đã đạt kết quả nhất định, tuy nhiên để có thể quản lý CTRSH đồng ...

Đọc thêm

Nghị định số 59/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý chất thải rắn

1. Chủ đầu tư cơ sở quản lý chất thải rắn là người sở hữu vốn hoặc người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư cơ sở quản lý chất thải rắn. 2. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, chủ đầu tư cơ sở quản lý chất thải rắn do người ...

Đọc thêm

Quyết định 491/QĐ-TTg 2018 điều chỉnh Chiến lược quốc gia …

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung như sau: 1. Quan …

Đọc thêm

(PDF) GIỚI THIỆU MÔ HÌNH PHÂN LOẠI VÀ THU GOM CHẤT THẢI RẮN …

Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý Tổng hợp chất thải rắn đô thị ở Việt Nam (JICA), ... trong nguyên tắc chung về quản lý chất ... ta nếu giải quyết ...

Đọc thêm

Quản lý tổng hợp chất thải rắn là trách nhiệm chung của toàn xã hội

1. Quản lý tổng hợp chất thải rắn là quản lý toàn bộ vòng đời chất thải từ khi phát sinh đến khi xử lý cuối cùng, bao gồm phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý cuối cùng nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, thích ...

Đọc thêm

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn …

2030" và là một nội dung thuộc lĩnh vực ưu tiên trong chính sách phát triển của. Chương trình nghị sự 21 - Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. Chính vì vậy mà việc "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp. chất thải rắn phát sinh ...

Đọc thêm

Mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn: Bài 1-Hướng đến quản lý …

TTXVN giới thiệu chùm 4 bài về "Mô hình quản lý tổng hợp và công nghệ xử lý chất thải rắn". Quản lý tổng hợp chất thải rắn là cách tiếp cận chiến lược để quản lý bền vững, gồm tất cả các khía cạnh, từ phát sinh …

Đọc thêm

Lựa chọn công nghệ trong Quả ất thải rắn b n v ng …

quả quản lý tốt hơn và khắt khe hơn trong việc giám sát và đánh giá hệ thống quản lý chất thải rắn. Trong số các phương pháp áp dụng trong quản lý chất thải rắn, quản lý tổng …

Đọc thêm

Mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn: Bài 1-Hướng đến quản lý …

Những ưu tiên trong quản lý tổng hợp chất thải rắn trước hết là phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh, sau đó là tái sử dụng, tái chế-thu hồi vật liệu, thu hồi năng …

Đọc thêm

Những mục tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện

Để thực hiện được mục tiêu của Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ …

Đọc thêm

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn …

Quản lý tổng hợp chất thải được xem như một giải pháp tích hợp đảm bảo tính bền vững khi lựa chọn các giải pháp quy hoạch và quản lý môi trường trong từng điều kiện cụ thể. Do đó, để giải quyết tình trạng ô nhiễm CTR cần phải có một chiến lược cụ thể ...

Đọc thêm

(PDF) QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN. QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN. Hoàng Thái Hiền. See Full PDF Download PDF. See Full PDF Download PDF. See Full PDF …

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH …

2.1 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam: Hiện trạng 32 2.1.1 Bối cảnh 32 2.1.2 Thể chế 33 2.1.3 Luật pháp và quy định 35 2.1.4 Quy trình vận hành xử lý chất thải rắn 37 2.1.5 Tài chính 40 2.2 Các công nghệ và lựa chọn giúp cải thiện ngành chất thải rắn 43

Đọc thêm

Bản đồ hiện trạng chất thải rắn hỗ trợ quản lý rác thải hiệu quả

Công cụ này sẽ hỗ trợ cho quá trình ra quyết định đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn, cũng như xây dựng chính sách quản lý và xử lý chất thải một cách hiệu quả, hiện thực hóa phương châm "rác là tài nguyên". …

Đọc thêm

+ Trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn.

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn. ... Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ …

Đọc thêm

Quản lý chất thải rắn đô thị

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất thải rắn bao gồm (a) thái độ của người dân địa phương đối với chất thải, (b) sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, (c) sự ổn định về chính trị, và (d) sự thiếu liên kết giữa người dân và các cơ ...

Đọc thêm

Quản lý chất thải rắn

Ảnh hưởng của việc quản lý chất thải rắn kém. 1. Rác xung quanh. Do các phương pháp xử lý rác không hiệu quả, đặc biệt là giữa các đội quản lý chất thải đô thị, chất thải tích tụ và gây nguy hiểm. Khi các cá nhân dọn dẹp nhà cửa và …

Đọc thêm

(PDF) GIỚI THIỆU MÔ HÌNH PHÂN LOẠI VÀ THU …

Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý Tổng hợp chất thải rắn đô thị ở Việt Nam (JICA), ... trong nguyên tắc chung về quản lý chất ... ta nếu giải quyết ...

Đọc thêm

QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN

Bài viết này tập trung phân tích các quan điểm của vấn đề quản lý tổng hợp chất thải rắn như một cách tiếp cận mới hỗ trợ công tác quản lý chất thải theo hướng

Đọc thêm

Bài giảng quản lý và xử lý rác thải, chất thải rắn

Việc quản lý chất thải rắn không hợp lý là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí). Các nghiên cứu đã cho thấy gần 22 căn bệnh của con người liên quan đến việc quản lý chất thả i rắn không hợp lý. …

Đọc thêm

Quyết định 491/QĐ-TTg 2018 điều chỉnh Chiến lược quốc gia quản lý tổng

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung như sau: 1. Quan điểm. a) Quản lý tổng hợp chất thải rắn là quản lý toàn bộ vòng đời chất thải từ khi phát sinh đến khi ...

Đọc thêm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT. ... Những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý ... Những khó khăn, vướng …

Đọc thêm

Bản đồ hiện trạng chất thải rắn hỗ trợ quản lý rác thải …

Công cụ này sẽ hỗ trợ cho quá trình ra quyết định đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn, cũng như xây dựng chính sách quản lý và xử lý chất thải một cách hiệu quả, hiện thực hóa phương châm "rác là tài …

Đọc thêm

Những mục tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện

Để thực hiện được mục tiêu của Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đã xây dựng Đề án Tăng cường năng lực ...

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN …

2.1 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam: Hiện trạng 32 2.1.1 Bối cảnh 32 2.1.2 Thể chế 33 2.1.3 Luật pháp và quy định 35 2.1.4 Quy trình vận hành xử lý chất thải rắn 37 …

Đọc thêm

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

Hỗ trợ, tư vấn về kỹ thuật cho hoạt động xử lý chất thải rắn cho các huyện. Phối hợp với các Sở, Ban, Nghành trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức quản lý chất thải rắn. Chủ trì phân loại CTR tại nguồn. Hàng năm lập …

Đọc thêm

Hệ thống quản lý chất thải hiệu quả

Hệ thống quản lý chất thải hiệu quả. Cơ chế xây dựng hệ thống quản lý chất thải hiệu quảNgày nay, trong giai đoạn khó khăn về kinh tế ở LB Nga, việc giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh …

Đọc thêm

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

Báo cáo Đề xuất giải pháp Quản lý chất thải rắn đô thị cho huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt nếu không được thu gom, vận chuyển, xử lý sẽ làm giảm mỹ quan đô thị. Nguyên nhân của hiện tượng. này là do ý thức ...

Đọc thêm

Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn nguyễn văn phước

Vì vậy, quản lý và xử lý chất thải rắn là một nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành quản lý cũng như kỹ thuật môi trường. Giáo trình này nhằm mục tiêu trang bò các kiến thức cơ bản về quản lý và các công nghệ xử lý chất thải ...

Đọc thêm

Quản lý tổng hợp chất thải rắn

Phương pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn (CTR) trên nguyên tắc 3R (giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế) do Trung tâm Công nghệ Môi trường Quốc tế (IETC) …

Đọc thêm

Quản lý chất thải rắn ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp

Gần đây, Chính phủ đã yêu cầu giao Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) làm cơ quan đầu mối thống nhất quản lý về chất thải rắn. Bài báo này giới thiệu tổng …

Đọc thêm

Khung quản lý chất thải rắn xây dựng bền vững hạn chế thất …

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ĐHXDHN, 2023, 17 (2V): 1–11 KHUNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG BỀN VỮNG HẠN CHẾ THẤT THOÁT TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Hoàng Minh Gianga, Tống Tôn Kiênb, Trần Thị Việt Ngaa, Nguyễn Hoàng Giangc,∗ a Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học …

Đọc thêm

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN NÔNG NGHIỆP

TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN..... 10 NÔNG NGHIỆP ... Những vấn đề môi trường liên quan đến chất thải rắn nông nghiệp trên thế ... Nguyên tắc trong quản lý chất thải …

Đọc thêm

Những mục tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện

Để thực hiện được mục tiêu của Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đã xây dựng Đề án Tăng cường năng lực quản

Đọc thêm

Nghị định 38/2015/NĐ-CP quản lý chất thải và phế liệu

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 1. Nghị định này quy định về: Quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo ...

Đọc thêm

(PDF) Đánh giá thực trạng phát sinh và quản lý rác …

Quản lý tổng hợp chất thải rắn - Vấn đề và giải pháp chính sách ở nước ta". Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ D S Nguyễn

Đọc thêm

Quản lý chất thải rắn: Vấn đề nóng của đô thị Việt Nam

Quản lý chất thải rắn: Vấn đề nóng của đô thị Việt Nam. TS. Nguyễn Quang, Giám đốc UN-Habitat Vietnam Thứ Tư | 03/10/2018 06:30. Ngày Định cư Thế giới 2018 (ngày 1.10) và Ngày Liên Hợp Quốc (24.10), chủ đề quản lý chất thải nhựa của Liên hợp quốc Việt Nam, cơ hội để ...

Đọc thêm